Záruční a pozáruční servis

Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými účinnými předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží prodejní doklad (podrobnosti viz.: Reklamační řád).

 

Reklamační řád
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží prodejní doklad

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Délka záruky:
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele.
Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.
Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou. Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky - počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: www.ledkoncept.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

Místem pro uplatnění reklamace je LED koncept  s. r.o., Nad Rokoskou 2a, 182 00 Praha 8.
.
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a kromě reklamovaného zboží musí obsahovat i příslušenství. Kupující přiloží kopii nákupního dokladu a vyplněný reklamační protokol.

Porušením ochranné pečeti či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

• mechanickým poškozením zboží,
• elektrickým přepětím,
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
• vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
• zboží, které bylo upravováno zákazníkem,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží   předané  k  reklamaci   bude  zkoušeno  pouze  na  závadu  uvedenou   kupujícím v reklamačním formuláři. Uvedení závady musí mít písemnou formu.

Zjistí-li  prodávající,  že příčinou problémů  není   reklamovaný  výrobek, bude reklamace zamítnuta.  V  případě,  že  zákazník  souhlasí  s  placenou opravou,  bude  účtována  dle aktuálního platného ceníku.  Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené
opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou neúplné, viditelně mechanicky poškozené,  znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.  Kupující  má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného  odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace  prodloužit  po domluvě s kupujícím.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady  a byly vynaloženy skutečně a účelně.

V  případě  nevyzvednutí  reklamovaného zboží do jednoho měsíce od  uplynutí doby, kdy byla reklamace vyřízena,  je  prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění a to 20,- Kč za každý den.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a v případě pochybnosti prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (baterie, žárovky, atd…), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Kupující musí přihlížet ke skutečnosti, že se záruka nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Pokud zboží používáte déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení.

Závěrečná ustanovení
Tyto záruční podmínky jsou platné a účinné od 1.5. 2014. Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.ledkoncept.cz.  Prodávající si vyhrazuje právo měnit záruční podmínky bez předchozího upozornění.